CORHEN0001, 0822 noviembre 18 (s.l. [Tobillas, Álava, España])

CORHEN0001, 0822 noviembre 18 (s.l. [Tobillas, Álava, España])

CORHEN0001

 

AHN, Clero Secular_Regular, car. 269, n. 1
0822 noviembre 18 (s.l. [Tobillas, Álava, España])
Copia del s. XIII. Donación pro anima. El abad Avito dona al monasterio de San Román de Tobillas varias de sus heredades en diversos lugares, particularmente en Comunión y Villamanca, además de otros bienes.
Iohannes (scripsit)
Pergamino, 125 x 65 mm

Transcriptores:

Elisa Ruiz García
Concepción Mendo Carmona
María Jesús Torrens Álvarez

 

TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA
PRESENTACIÓN CRÍTICA
{1} Domnis inuictissimis ac t<ri>umfatorib<us> s<an>c<t>or<um> patronor<um> n<ost>ror<um> s<an>c<t>or<um> romani. & teodoli. Ego abit<us> abba comorante in loco q<uo>d uocitant touiellas dono atq<ue> concedo ad ipsu<m> atrio q<uo>d nup<er> manib<us> meis edificaui s<an>c<t>or<um> romani. & s<an>c<t>i aciscli & s<an>c<t>i cipriani {2} ep<iscop>i. & s<an>c<t>i clem<en>tis concedo om<n>ia mea hereditate que<m> habeo uel habere consto uel deinceps stare potuero idest t<er>ris q<uo>d ego scalidauj uel a me aplicauj en touiellas de ualle placini usq<ue> ad fonte sabanaira cum om<n>ib<us> fontib<us> & silbas & post inde p<re>suras {3} *ue prisi s<an>c<t>i michael in riuo de tiron in ossemella t<er>ras molin** & suas ferragines & t<er>ras [subrayado: ets<au>c<t>os] alias multas in alios locos & casas & eccl<es>ia sup<er> puras s<an>c<t>e crucis & t<er>ras & prisi s<an>c<t>e marie in lara cum suos aditos & suo prato & prisi eccl<es>ia s<an>c<t>e crucis in paretes {4} *ubias cum suo adito uel t<er>ras & prisi seneras in comunione ante uilla de t<er>mino ad t<er>mino a .xx.iij. modios seminatura & alia sinera ad fonte rege & t<er>cia sinera subt<us> s<an>c<t>e marie & alia circa prato & sinera iter porciles & petra longa. & feci casas in [* * *] {5} de horca & prisi t<er>ras ibi & media eccl<es>ia s<an>c<t>or<um> cosmas & damianj idest sinera sup<er> uilla & alias t<er>ras ante uilla & sinera in ualle & suo orto & suo molino & cum uicinos hereditate in fontes & in montes & sinera ad pruno ad dorso .iij. sineras & sinera in ualle {6} horca & alia sinera in riuo de q<ui>ntaniella & alia presura q<ue> prisi in uilla manca eccl<es>ia s<an>c<t>or<um> pet<ri> & paulj & .iij. ferrannes [corregido sobre: ferragines] in uilla & alia ferranne sup<er> illa fonte & alia subt<us> uia & agro subt<us> uilla & cu<m> uicinos hereditate in fontes & in montes & sinera in cas{7}tella in ualle donnica de limite ad limite & sinera in lausa ad illas fontes iusta uia & prisi bustos de fonte azebeta usq<ue> ad fonte martinj & ad foze de uilla lumenusi bustos in ipsa p<re>sura ad illa bustella & alio in ualle cauato & busto in bustantigo & {8} media eccl<es>ia s<an>c<t>i mames & media de comunione & in fontes & in montes & .xx. & .iij. airas in salinas & suo puteo & ratione in illas fontes & libros .xx.iiij. iugu<m> bouu<m> .c. bakas. equas .lxxx. caballos & mulos .xx. peccora .d. mobile uel inmouile sic illa {9} concedo ad ipsos s<an>c<t>os pro remedio anime mee uel de meos gasalianes pro luminarib<us> patror<um> n<ost>ro uel p<ro> uicto fr<atru>m q<ui>a ad ipso altario uel ad ipsa regula deseruienciu<m>. Et nullos inq<ui>t & p<re>sumat inferre n<is>i {10} q<ui> in regula colla sua humiliauerit. & q<ui>cq<ui>d subtraxere uoluerit excomunicat<us> p<er>manent a corporis d<omi>ni n<ost>ri ihesu xp<ist>j nec in fine comunicatio acci{11}piat & pariet a parte regule .c. solidos & a parte comitis alios .c. & istu<m> meu<m> factu<m> stabilitate<m> habeat uel p<er>maneat. ego abit<us> abba q<ui> hanc {12} sc<ri>pta testam<en>tu feci manu mea roboraui & [cruz] f<eci>. paul<us> pr<es>b<ite>r * s<an>c<t><us> abba .r<oboraui>. uerulf<us> abba .r<oboraui>. sinduit<us> abba .r<oboraui>. felices abba .r<oboraui>. {13} laucellus abba .r<oboraui>. sanci<us> t<esti>s. [cruz] lucan<us> t<esti>s. [cruz] arbori<us> t<esti>s. [cruz] seuero t<esti>s. [cruz] Facta sc<ri>pta donationis .xiiij. k<a>le<ndas> decembris eRa {14} .dccc.Lx. Regnante principe adefonso in obetao. ioh<anne>s scrjpsit. {1} Domnis invictissimis ac triumfatoribus sanctorum patronorum nostrorum sanctorum Romani et Teodoli. Ego Abitus abba, comorante in loco quod vocitant Toviellas, dono atque concedo ad ipsum atrio quod nuper manibus meis edificavi sanctorum Romani, et sancti Aciscli, et sancti Cipriani {2} episcopi et sancti Clementis, concedo omnia mea hereditate quem habeo vel habere consto vel deinceps stare potuero, id est: terris quod ego scalidavi vel a me aplicavi en Toviellas de valle Placini usque ad fonte Sabanaira, cum omnibus fontibus et silbas, et post inde presuras {3} <q>ue prisi Sancti Micael in rivo de Tirón; in Ossemella, terras, molin<os> et suas ferragines, et terras et <sautos> alias multas in alios locos; et casas et ecclesia super puras Sancte Crucis et terras; et prisi Sancte Marie in Lara cum suos aditos et suo prato; et prisi ecclesia Sancte Crucis in Paretes {4} <R>ubias cum suo adito vel terras; et prisi seneras in Comunione ante villa de termino ad termino, a XXIII modios seminatura, et alia sinera ad Fonte Rege, et tercia sinera subtus Sancte Marie et alia circa prato, et sinera iter Porciles et Petralonga. Et feci casas in <…> {5} de Horca; et prisi terras ibi et media ecclesia Sanctorum Cosmas et Damiani, id est: sinera super villa et alias terras ante villa, et sinera in valle, et suo orto et suo molino, et cum vicinos, hereditate in fontes et in montes, et sinera ad Pruno, ad dorso III sineras, et sinera in valle {6} Horca, et alia sinera in rivo de Quintaniella et alia presura que prisi in Villa Manca, ecclesia Sanctorum Petri et Pauli, et III ferrannes in villa, et alia ferranne super illa fonte et alia subtus via, et agro subtus villa, et cum vicinos hereditate in fontes et in montes; et sinera in Cas{7}tella, in valle Donnica de limite ad limite; et sinera in Lausa ad illas fontes iusta via; et prisi bustos de fonte Azebeta usque ad fonte Martini, et ad foze de villa Lumenusi bustos in ipsa presura ad illa bustella, et alio in valle Cavato et busto in Bustantigo, et {8} media ecclesia Sancti Mames, et media de Comunione et in fontes et in montes, et XX et III airas in salinas, et suo puteo et ratione in illas fontes, et libros, XXIII iugum bovum, C bacas, equas, LXXX caballos et mulos XX, pecora D, mobile vel inmovile. Sic illa {9} concedo ad ipsos sanctos pro remedio anime mee vel de meos gasalianes, pro luminaribus patrorum nostro vel pro victo fratrum quia ad ipso altario vel ad ipsa regula deserviencium. Et nullos inquit et presumat inferre nisi {10} qui in regula colla sua humiliaverit; et quicquid subtraxere voluerit, excomunicatus permanent a corporis Domini nostri Iesu Cristi, nec in fine comunicatio acci{11}piat, et pariet a parte regule C solidos, et a parte comitis alios C. Et istum meum factum stabilitatem habeat vel permaneat. Ego Abitus abba, qui hanc {12} scripta testamentu feci, manu mea roboravi et f<eci>. Paulus presbiter <roboravi>; Sanctus abba roboravi; Verulfus abba roboravi; Sinduitus abba roboravi; Felices abba roboravi; {13} Laucellus abba roboravi; Sancius testis; Lucanus testis; Arborius testis; Severo testis. Facta scripta donationis XIIII calendas decembris, era {14} DCCCLX. Regnante principe Adefonso in Obeto. Iohannes scripsit.
Subir